Infosessie / Opleiding · Waardering en financiering

Waarderingstool bedrijfsoverdracht: een inkijk in de achterliggende methodieken

De waardebepaling van uw onderneming is een complexe aangelegenheid, waarbij u met verschillende factoren moet rekening houden.

Gratis tool waardebepaling

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten.
Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijgt u het ruimste beeld.
Het ideale gebruiksinstrument hiervoor is een gratis te gebruiken tool waarmee u een inschatting kan maken van de waarde van uw bedrijf of van een bedrijf dat u eventueel wil overnemen, volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

Hieronder worden een aantal waarderingsmethoden verder uiteengezet:

De substantiële of intrinsieke waarde

De substantiële of intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de huidige werkelijke waarde van elk bestanddeel ervan, met uitzondering van de goodwill (immateriële waarde-elementen zoals naambekendheid, klantenrelaties, knowhow, ligging, enz.). De werkelijke waarde moet begrepen worden als de vervangingswaarde, dit is de prijs die men op het ogenblijk van de waardering zou moeten betalen om een goed te verkrijgen met gelijkaardige kenmerken( kwaliteit, productiviteit, verwachte levensduur...)
Bij een handelszaak zal men een staat moeten opmaken van de werkelijke waarde van alle bestanddelen van de zaak: voorraden, machines, meubilair,...
Voor een vennootschap baseert men zich op de balans. Na waardebepaling van de activa (gronden, machines, vorderingen,...) worden hiervan de schulden aan derden afgetrokken. Doorgaans worden de belangrijkste balansposten gecorrigeerd. Een bedrijfsgebouw kan, na een aantal jaren afschrijvingen, op de balans € 50.000 waard zijn, terwijl de werkelijke waarde, als gevolg van onder meer de stijgende vastgoedprijzen, veeleer in de buurt van €100.000 zal liggen.

De opbrengstwaarde

Het kopen van een onderneming kan gezien worden als een investeringsbeslissing. In die optiek zal een onderneming alleen gekocht worden indien de koper verwacht dat de prijs die hij nu moet betalen niet hoger is dan de huidige waarde van alle toekomstige opbrengsten.
Bij deze werkwijze is dus de winst uit het verleden van een onderneming het uitgangspunt. De gemiddelde nettowinst van bijvoorbeeld de laatste 3 jaar wordt gedeeld door een actualisatiefactor. Deze actualisatiefactor komt overeen met de rente van een risicoloze belegging (staatsobligatie) vermeerderd met een risicopremie die meestal schommelt tussen 1% en 5% en die afhankelijk is is van de kwetsbaarheid van de onderneming, de aard van de sector, de mogelijkheden om een concurrentievoordeel te behouden, enz. Hoe hoger het ingeschatte risico, hoe hoger de risicopremie.

De discounted cashflowmethode

De waarde van een onderneming kan worden bepaald op basis van de geldstroombenadering, bekend als de 'discounted cashflowmethode'. Deze methode is gebaseerd op de toekomstige netto kasstromen. Dus op een prognose voor de komende 3 tot 5 jaar. Bij deze methode wordt de toekomstige prestatie van de onderneming ingeschat, wat in theorie het meest correcte beeld van de waarde van de onderneming zou moeten opleveren. Maar deze toekomstdimensie is ook een nadeel. Het is immers helemaal niet zo eenvoudig om toekomstige kasstromen te voorspellen. Hier dient men te beschikken over goed uitgewerkte strategische plannen.

Praktisch

Donderdag 31 december 2020
21.00 - 22.00

Vindt online plaats

Gratis